1.         Informacje ogólne

Niniejszy regulamin precyzuje prawa i obowiązki stron w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu produktów osłonowych firmy MAG Żaluzje Rolety. Ile razy mowa w treści o Dostawcy rozumie się Z.P.U MAG Małgorzata Grzegorz, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 8a. Określenie Klient dotyczy odbiorców końcowych natomiast Klient Hurtowy odnosi się do przedsiębiorców nabywających towary Dostawcy w celu ich dalszej odsprzedaży.

2.         Formy składania zamówień

a.         Dostawca nie odpowiada za niezgodności dostawy z zamówieniem w przypadku przekazania zamówienia w sposób inny niż na dedykowanym formularzu zamówienia firmy MAG.

i.      Zamówienia mogą być składane przez System Internetowy, za pomocą loginu i hasła przyporządkowanego Klientowi.

ii.      Zamówienia mogą być przekazywane na aktualnych drukach zamówień na numer faksu Dostawcy dedykowany składaniu zamówień.

iii.      Zamówienia mogą być przekazywane osobiście lub korespondencyjnie, za potwierdzeniem odbioru.

iv.      Dopuszcza się telefoniczne składanie zamówień, jedynie na stacjonarny numer telefonu do tego przeznaczony, z zastrzeżeniem iż rozmowa może zostać nagrana. Dostawca nie odpowiada za niezgodności dostawy z zamówieniem złożonym przez telefon.

b.         Klient zobowiązany jest w momencie składania zamówienia podać wymiary wg standardu dla danego produktu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przeliczaniu wymiarów. Powyższe nie dotyczy zamówień wymiarowanych przez pracowników Dostawcy.

c.         Data realizacji podana przez Dostawcę na zamówieniu jest przewidywanym czasem dostawy i może się różnić w zależności od produktu, tkaniny oraz dostawcy towarów. Przybliżone przewidywane terminy realizacji zamówień:

i.      Standardowe markizy oraz rolety zewnętrzne – 20 dni roboczych

ii.      Żaluzje drewniane – 25 dni roboczych

iii.      Pozostałe żaluzje poziome – 14 dni roboczych

iv.      Pozostała produkcja własna Dostawcy – 5 dni roboczych

v.      Niezależnie od powyższych terminów, przewidywane daty realizacji każdego zamówienia ustalane są indywidualnie.

d.         Rezygnacja z zamówienia może być przyjęta przez Dostawce tylko wtedy, kiedy żadna z części zamówienia nie została zlecona do produkcji.

e.         Przez złożenie zamówienia klient oświadcza iż zapoznał się z produktem, zapisy zamówienia są jednoznaczne i nie budzą zastrzeżeń.

3.         Ceny i Płatności

a.         Jeżeli nie podano inaczej wszystkie ceny są cenami netto.

b.         Warunki handlowe dla Klientów uzgadniane są indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem upustów, sposób dostawy oraz sposobu płatności.

c.         Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia oraz/lub natychmiastowej zmiany warunków handlowych w przypadku gdy Klient:

i.      pozostaje w zwłoce z zapłatą należności względem Dostawcy

ii.      wyczerpał przyznany limit kredytowy

d.         Za dzień dokonania płatności uważa się dzień w którym Dostawca otrzymał gotówkę lub w którym należność wpłynęła na konto Dostawcy.

4.         Dostawa, Pomiar i Montaż

a.         Odpowiedzialność za poprawność wymiarów przy samodzielnym pomiarze Klienta ciąży na Kliencie.

b.         Jeżeli nie ustalono inaczej podana w zamówieniu kwota jest ceną netto loco uzgodniony oddział Dostawcy i nie zawiera kosztu montażu towarów.

c.         W przypadku montażu klient jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia w umówionym terminie, w innym przypadku zostanie obciążony kwotą 50 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania pomnożoną przez liczbę osób przybyłych na montaż.

d.         Klient hurtowy zobowiązany jest do przeprowadzenia rozładunku towaru w miejscu dostawy.

e.        Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru przechodzą na Klienta Hurtowego w momencie rozpoczęcia rozładunku.

f.          Jeżeli Klient Hurtowy odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest dokonać tego w godzinach obsługi klientów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i dostępności towaru.

g.         Zamówiony towar należy odebrać w ciagu 14 dni, po 3 miesiącach towar przepada na rzecz dostawcy z zastrzeżeniem, iż należność za towar jest nadal wymagalna.

h.         W przypadku nieodebrania towaru w terminie 30 dni wpłacona zaliczka przepada na rzecz Dostawcy.

i.          Sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego należy do klienta i powinno być wykonane w momencie przekazania towaru.

j.          Wszystkie dodatkowe prace zlecane podczas montażu a nie ujęte w ofercie wyceniane są wg aktualnej stawki cennikowej za roboczogodzinę prac dodatkowych.

k.         Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i opóźnienia wynikające z dostawy towaru przez firmy trzecie.

l.          Klient odbiera towar za pokwitowaniem, poświadcza jednocześnie przyjęcie ilości jak na dokumencie i bez wad jawnych.

 

5.         Gwarancja i reklamacje

a.         Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty odbioru towaru przez kupującego.

b.         Wady ukryte, tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru.

c.         Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni oraz podjąć działania w celu usunięcia wady towaru.

d.         Jeżeli towar dostarczany był do klienta bez montażu koszty demontażu i dostawy towaru do Dostawcy ponosi Klient.

e.         W razie ujawnienia wady jakościowej należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu. Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niesprawnego produktu nie podlegają gwarancji.

f.          Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy wymienianych lub brakujących komponentów poza granice kraju ponosi Klient.

g.         Gwarancją nie są objęte inne zastosowania produktów zamawiającego niż przewidziane dla danego produktu. W szczególności wyłącza się odpowiedzialność gwarancyjną dla produktów o wymiarach przekraczających zalecenia Dostawcy, rolet montowanych na drzwiach przejściowych, itp.

h.         Reklamacjom nie podlegają zamówienia złożone na druku innym niż aktualny druk zamówienia Dostawcy.

i.          Niezgodności należy przekazać Dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu pod rygorem utraty prawa do roszczeń z tego tytułu.

j.          W przypadku braków ilościowych Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć towar brakujący a Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar faktycznie dostarczony.

k.         Kupującemu przysługuje prawo odmowy płatności za towar niezgodny z zamówieniem, jednocześnie jest zobowiązany do zapłaty za pozostałą część zamówienia.

l.          Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

m.        Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów (zarysowania, wgniecenia lub uszkodzenia elementów) muszą zostać zgłoszone przed zamontowaniem produktu.

n.         Jeżeli zamówienie nie obejmuje pomiaru i montażu Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy pomiar, montaż oraz podłączenie zakupionych towarów.

o.         Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Hurtowemu niesprawne elementy na wymianę.

p.         Klient Hurtowy zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych detali, z  jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany oraz kosztów dojazdu.

q.         Klient Hurtowy jest zobowiązany do zwrotu wymienionych uszkodzonych elementów, w przeciwnym wypadku może zostać obciążony kosztem wydanych nowych elementów.

r.          W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego Klient zostanie obciążony kosztami naprawy oraz dojazdu.

6.         Dokumenty wymagane przy współpracy z Klientem Hurtowym

Do udzielenia indywidualnych warunków handlowych wymagane jest przedłożenie Dostawcy następujących dokumentów:

a.         Decyzja w sprawie nadania numeru NIP

b.         Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

c.         Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego

d.         Dla płatności odroczonych wymagane jest wypełnienie ankiety weryfikacyjnej

 

7.         Ustalenia techniczne

a.         Jeżeli nie ustalono inaczej: w miarę możliwości technicznych Dostawca dopasuje wzór na produktach tekstylnych (prążki, kwiaty itp.) zgodnie z ekonomiką wykonania produktu oraz zasadami logiki.

b.         Dopuszcza się tolerancję wymiarów wykonania produktów

i.      rolety i żaluzje w kasetkach – 3mm

ii.      rolety i żaluzje bez kasetki ­ – 10mm

iii.      markizy – 50 mm

iv.      rolety zewnętrzne – 20mm

W przypadku określenia maksymalnego wymiaru (montaż we wnęce) dopuszczalna wartość tolerancji (liczona w dół) ulega podwojeniu.

Wszystkie produkty wykonane z zachowaniem powyższej tolerancji uznawane są za zgodne z zamówieniem.

v.      Materiały z różnych partii mogą nieznacznie różnić się kolorystyką   i charakterystyką od siebie. W szczególności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia kolorystyczne żaluzji drewnianych od wzornika.

 

8.         Postanowienia końcowe

a.         Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych produktach.

b.         Złożenie zamówienia u Dostawcy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

c.         W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

d.         Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszych postanowień rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo siedzibie Dostawcy.